Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: lapkritis 2020

Lietuva

ĮVADAS

Šiame Privatumo pareiškime (Privatumo pareiškimas) aprašoma, kokius duomenis apie Jus renkame interneto svetainėje, kurios nuoroda pasinaudojote (Svetainė); kaip naudojame ir atskleidžiame tuos duomenis; kaip juos saugome; ir kokie pasirinkimai Jums galimi jų atžvilgiu. Raginame Jus perskaityti mūsų Privatumo pareiškimą ir spustelėti pateiktas nuorodas arba pasirinkite „skaityti daugiau“, jeigu norite papildomos informacijos konkrečiu klausimu. 

ASMENS DUOMENYS

„Asmens duomenys“ – tai Jūsų asmens tapatybę atskleidžianti arba su susijusi su asmeniu, kurio tapatybę galima nustatyti.  Savo Svetainėse Asmens duomenis renkame įvairiais būdais: tai gali būti registracija, paraiškos, apklausos, per Jūsų teikiamas užklausas ir automatiškai, kai naršote mūsų Svetaines.   

Kai naudojatės Svetaine, galime prašyti pagrindinių Asmens duomenų; jei esate SPS, galime paprašyti papildomų Asmens duomenų. 

Sužinokite Daugiau

Asmens duomenys, kurių galima prašyti:

 • Vardas
 • Kontaktiniai duomenys (pašto adresas, telefono numeriai, el. pašto adresas)
 • Pageidaujama kalba
 • Nuotraukos
 • Jūsų interesai (pvz., sveikatos būklė ir temos, kuriomis prašote informacijos Svetainėje arba išreiškiate susidomėjimą)

Jeigu esate SPS, taip pat galime paprašyti papildomų duomenų, susijusiu su mūsų profesiniais santykiais su Jumis. Tai gali būti:

 • Profesinė biografija / rekomendacijos
 • Duomenys, susiję su Jūsų licencijomis, specializacija, profesine naryste, publikacijomis, rekomendacijomis ir kitais profesiniais pasiekimais
 • Duomenys apie nepageidaujamus reiškinius
 • Duomenys, susiję su Jūsų naudojimusi mūsų produktais, santykiais su mumis ir paslaugomis asmenims, kurių sveikatos priežiūra užsiimate

Mes taip pat galime rinkti Asmens duomenis iš kitų šaltinių, įskaitant duomenų bendroves, viešas duomenų bazes, bendros rinkodaros partnerius, socialinių tinklų platformas ir kitas trečiąsias šalis. 

Sužinokite Daugiau

Jeigu pasirenkate susieti savo socialinio tinklo paskyrą su Svetaine, kad galėtumėte dalytis informacija, mums bus pateikti tam tikri Asmens duomenys iš Jūsų socialinio tinklo paskyros; tai gali būti Asmens duomenys iš Jūsų arba Jūsų draugų profilių. 

Asmens duomenis iš kitų trečiųjų šalių galime gauti tam, kad patvirtintume sutartį ar finansinius duomenis, arba geriau suprastume Jūsų interesus, susiedami demografinius duomenis su Jūsų pateiktais Asmens duomen

Prašomi pateikti Asmens duomenis galite atsisakyti tai daryti.  Tačiau, jeigu nuspręsite nepateikti duomenų, kurie mums būtini prašomoms paslaugoms teikti, mes galime negalėti Jums suteikti tų paslaugų. 

Jeigu teikiate arba leidžiate mums surinkti kokius nors Asmens duomenis, susijusius su kitu asmeniu, tuo pasakote mums, kad turite teisę dalytis tais duomenimis ir leisti mums naudoti juos kaip aprašyta šiame Privatumo pareiškime. 

KAIP NAUDOJAME ASMENS DUOMENIS

Asmens duomenis naudojame toliau nurodytais tikslais.

 • Svetainės funkcijų teikimas ir Jūsų prašymų vykdymas, kai turime sutartimi reglamentuotų santykių arba teisėtų interesų. 

Sužinokite Daugiau

→ Svetainės funkcijos ir Jūsų prašymų vykdymas:

 • Klientams skirtų paslaugų teikimas Jums.
 • Atsakymas į Jūsų užklausas ir Jūsų prašymų bei operacijų vykdymas.
 • Administracinės informacijos, pvz., mūsų nuostatų, sąlygų ir taisyklių pakeitimų, taip pat rinkodaros pranešimų, kurie mūsų manymu Jus gali dominti, siuntimas Jums.
 • Dalijimosi socialiniuose tinkluose funkcijos palaikymas.
 • Galimybės suteikimas Jums siųsti pranešimus kitam asmeniui, pvz., kolegai, slaugytojui, draugui arba pacientui.
 • Suasmenintų paslaugų teikimas, kai turime Jūsų sutikimą arba teisėtą interesą teikti Jums dominančią informaciją. 

Sužinokite Daugiau

Suasmenintos paslaugos:

 • Geresnis Jūsų pažinimas ir bendravimo su Jumis suasmeninimas.
 • Mūsų vartotojų pageidavimų analizė arba numatymas, siekiant parengti bendrąsias tendencijų ataskaitas dėl to, kaip naudojamasi „Pfizer“ skaitmeniniu turiniu.
 • Jūsų pageidavimų analizė arba numatymas, siekiant pagerinti mūsų bendravimą, t. y., teikti Jums turinį, produktus ir pasiūlymus (per mūsų Svetainę, el. laiškais ar skaitmeninėmis priemonėmis), kurie mūsų nuomone aktualūs Jūsų profesiniams interesams.
 • Bendravimas su Jumis kaip su SPS, kai turime sutartimi reglamentuotų santykių arba teisėtų interesų. 

Sužinokite Daugiau

Bendravimas su Jumis kaip su sveikatos priežiūros specialistu:

 • Patikrinti, ar Jums galima gauti tam tikrus produktus, paslaugas ir duomenis, kurie gali būti teikiami tik tam tikriems licencijuotiems SPS.
 • Santykiai su Jumis skaitmeninėmis ar kitomis priemonėmis, remiantis Jūsų profesine patirtimi ir nuomone.
 • Jūsų įtraukimas į sveikatos priežiūros specialistų programas / komisijas.
 • Prašymas Jums išsakyti savo profesinę nuomonę, pvz., darant apklausas dėl „Pfizer“ juridinio asmens ar jos verslo partnerio produktų ar paslaugų.
 • Bendradarbiavimas su Jumis dėl medicinos renginių, publikacijų ir konsultacinių susitikimų.
 • Jūsų nuomonės prašymas dėl mūsų, su mumis susijusios bendrovės ar verslo parnerio reklamuojamų produktų ir paslaugų jų kūrimo ir tobulinimo tikslais.
 • Galimybės suteikimas Jums dalyvauti specialiose programose, veikloje, renginiuose ar reklamos akcijose pagal mūsų sutarties su Jumis santykius arba kai turime teisėtų interesų. 

Sužinokite Daugiau

Tokiais atvejais mes galime naudoti Jūsų Asmens duomenis papildomais būdais, kuriuos atskleidžiame vykdydami tokią specialią programą, veiklą, renginius ar reklamos akcijas.

 • Mūsų verslo vykdymas laikantis mūsų teisinių įsipareigojimų ir teisėtų interesų vykdymas mūsų verslui palaikyti. 

Sužinokite Daugiau

Mūsų verslo veikla:

 • Duomenų analizė ir auditai.
 • Naudojimosi mūsų Svetainėmis tendencijų nustatymas ir informacijos pateikimo veiksmingumo analizė.
 • Sukčiavimo aptikimas, prevencija ir tyrimas, įskaitant (kibernetinio) saugumo stebėjimą ir prevenciją.
 • Produktų ir paslaugų kūrimas, gerinimas, tobulinimas ir koregavimas.
 • Jūsų galimybių gauti tam tikrus produktus ar paslaugas ir jais naudotis patikrinimas.
 • Geresnis supratimas, kokį poveikį Jums ir asmenims, kurių sveikata rūpinatės, turi mūsų produktai ir paslaugos.
 • Nuogąstavimų priėmimas ir atsakymas į juos, įskaitant kontrolinę priežiūrą ir atskaitomybės prievoles, susijusias su nepageidaujamais reiškiniais, nusiskundimais dėl produktų ir pacientų saugumu.
 • Mūsų verslo veiklos vykdymas ir plėtra.

Galime apibendrinti Jūsų ir kitų Svetainės vartotojų teikiamus Asmens duomenis.  Tai padarę galime naudoti ir atskleisti tokius apibendrintus duomenis bet kokiais tikslais.  Apibendrinti duomenys neįvardija Jūsų ar kokio nors kito asmens tapatybės.

KAIP NAUDOJAME IR ATSKLEIDŽIAME ASMENS DUOMENIS

Asmens duomenis naudojame ir atskleidžiame toliau nurodytais būdais.  

 • Kitoms „Pfizer“ bendrovėms šiame Privatumo pareiškime aprašytais tikslais. 
 • Trečiosioms šalims mūsų paslaugų teikėjoms, kurios teikia tokias paslaugas kaip svetainių priegloba, duomenų analizė, informacinių technologijų ir susijusios infrastruktūros suteikimas, pagalba klientams, el. laiškų pristatymas, auditas ir kitos paslaugos.
 • Kitoms bendrovėms, su kuriomis bendradarbiaujame dėl tam tikrų produktų ar paslaugų. Tai gali būti bendrai reklamuojamų produktų, kuriuos kartu kuriame ir (arba) kuriais prekiaujame, partneriai.
 • bendrovėms, kurios anksčiau iš dalies arba visiškai priklausė „Pfizer“ bendrovių grupei ir kurioms teikiame paslaugas pereinamuoju laikotarpiu, po atsiskyrimo.
 • Kai skelbiate duomenis ar medžiagą skelbimų lentose, pokalbių, profilio puslapiuose, tinklaraščiuose ir kitose paslaugose. 

Sužinokite Daugiau

Jeigu pasirenkate dalytis duomenimis ar medžiaga per mūsų Svetainę, turėkite omenyje šiuos dalykus:

 • Viskas, ką skelbiate, bus prieinama kitiems Svetainės vartotojams ir plačiajai visuomenei.
 • Būkite apdairūs, kai nusprendžiate atskleisti kokius nors duomenis ar medžiagą per Svetainę arba susieti su savo socialinio tinklo paskyra.
 • Kai naudojatės Svetaine pranešimui siųsti arba bet kokiems duomenims ar medžiagai atskleisti (įskaitant naudojimąsi dalijimosi socialiniame tinkle funkcijomis), pranešimas, duomenys ar medžiaga bus prieinami kitiems (pvz., kitiems Svetainės vartotojams, Jūsų draugams, susijusiems su Jūsų socialinio tinklo paskyra, Jūsų socialinio tinklo paskyros teikėjui ir (arba) plačiajai visuomenei).

Mes taip pat naudojame ir atskleidžiame Jūsų Asmens duomenis, kai manome, kad tai būtina arba reikia:

 • Laikytis galiojančių teisės aktų ir savo privalomųjų stebėjimo ir atskaitomybės prievolių (tarp kurių gali būti ne Jūsų gyvenamos šalies teisės aktų), atsakant į viešųjų ir valstybinių institucijų (tarp kurių gali būti ne Jūsų gyvenamos šalies institucijų) prašymus, bendradarbiauti su teisėsauga ar dėl kitų teisėtų priežasčių.
 • Mūsų nuostatų ir sąlygų laikymuisi užtikrinti.
 • Mūsų ir su mumis susijusių bendrovių, Jūsų ar kitų asmenų teisėms, privatumui, saugumui arba nuosavybei apsaugoti.

Be to, galime naudoti, atskleisti arba perduoti Asmens duomenis trečiajai šaliai, įvykus reorganizacijai, susijungimui, pardavimui, sudarius bendrą įmonę, paskyrimu, perdavimu ar kitu viso mūsų verslo, turto ar vertybinių popierių ar jų dalies disponavimu (įskaitant pagal bankroto ar panašias procedūras).

RINKODAROS KONTROLĖ

Jeigu nebenorite iš mūsų gauti rinkodaros pranešimų, kreipkitės į mus kaip nurodyta skyriuje „Susisiekite su mumis“ arba kai kuriose Svetainėse pakeiskite parinktis savo profilyje arba paskyroje.  Savo prašyme nurodykite savo vardą, pavardę ir adresus, kuriais nebenorite būti pasiekiami.  Jeigu atsisakote gauti rinkodaros pranešimus iš mūsų, vis tiek galite sulaukti svarbių administracinių pranešimų, kurių atsisakyti negalite.

ASMENS TEISĖS

Kai kuriose Svetainėse turite galimybę atnaujinti savo profilį pačioje Svetainėje.

Jeigu norite paprašyti peržiūrėti, pataisyti, atnaujinti, uždrausti, apriboti ar pašalinti Asmens duomenis, kuriuose pateikėte mums per Svetainę, arba jei norite paprašyti gauti tų Asmens duomenų elektroninę kopiją, kad perduotumėte ją kitai bendrovei, galite kreiptis į mus, kaip nurodyta skyriuje „Susisiekite su mumis“.  Atsakysime į Jūsų prašymą laikydamiesi galiojančių teisės nuostatų.

Savo prašyme prašome nurodyti, kokius Asmens duomenis norėtumėte pakeisti, ar norėtumėte juos uždrausti mūsų duomenų bazėje arba nurodykite kitus apribojimus, kuriuos norėtumėte pritaikyti mūsų naudojimuisi jais.  Prieš vykdant prašymą Jūsų apsaugos sumetimais mums gali reikėti patikrinti Jūsų tapatybę.  Stengsimės patenkinti Jūsų prašymą kaip įmanoma greičiau. 

Atkreipkite dėmesį, kad mums gali reikėti pasilikti tam tikrus Asmens duomenis dokumentavimo tikslais ir (arba) norint užbaigti operacijas, kurias pradėjote prieš prašydami pakeisti arba pašalinti duomenis.

DUOMENU SAUGUMAS

Stengiamės taikyti pagrįstas organizacines, technines ir administracines priemones, kad apsaugotume Jūsų Asmens duomenis.  Deja, jokia duomenų perdavimo ar laikymo sistema negali būti absoliučiai saugi. 

SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Jūsų Asmens duomenis saugosime tiek, kiek būtina arba leidžiama, atsižvelgiant į tai, kokiu tikslu jie buvo gauti, ir kaip nurodyta šiame Privatumo pareiškime.  Mūsų saugojimo laikotarpio nustatymo kriterijai:  i) laikotarpis, kurį trunka mūsų su Jumis santykiai ir Jums teikiame Svetainės paslaugas, ii) ar mums galioja kokios nors teisinės prievolės, arba tai, iii) ar saugojimas patartinas atsižvelgiant į mūsų teisinę padėtį (pvz., atsižvelgiant į Svetainės naudojimosi nuostatas, galiojančius apribojimo nuostatus, bylinėjimąsi arba kontrolės tyrimus).

PERDAVIMAS Į UŽSIENĮ

Mūsų per Svetainę renkami duomenys gali būti laikomi ir apdorojami bet kurioje šalyje, kurioje turime infrastruktūrą arba naudojamės paslaugų teikėjais, įskaitant JAV ir šalis, kuriose veikia su mumis susijusios bendrovės.

Kai kurios ne EEE šalys Europos Komisijos yra pripažintos kaip suteikiančios pakankamo lygio duomenų apsaugą pagal EEE standartus (visas šių šalių sąrašas pateikiamas čia).  Perduodami duomenis iš EEE į šalis, kurių Europos Komisija nelaiko užtikrinančiomis pakankamo lygio duomenų apsaugą, mes pasirūpinome pakankamomis priemonėmis, pvz., užtikrindami, kad gavėjas laikytųsi ES standartinių sutarčių nuostatų, kad apsaugotume Jūsų Asmens duomenis.  Šių priemonių sąrašą galite gauti kreipęsi į mus kaip nurodyta skyriuje „Susisiekite su mumis“.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS

Šis Privatumo pareiškimas netaikomas ir mes nesame atsakingi už kokių nors kitų trečiųjų šalių duomenų rinkimo, naudojimo, atskleidimo ar saugumo praktiką, įskaitant bet kurią trečiąją šalį, teikiančią paslaugą, nuoroda į kurią pateikiama Svetainėje.  Nuorodos pateikimas Svetainėje nereiškia, kad patvirtiname nurodytą paslaugą.

NEPILNAMEČIŲ NAUDOJIMASIS 

Svetainė neskirta jaunesniems kaip šešiolikos (16) metų asmenims ir mes žinomai nerenkame Asmens duomenų iš tokių asmenų.  Jeigu nesate sulaukę savo jurisdikcijoje numatyto sutikimo davimo amžiaus, Jums reikės tėvų arba teisėto globėjo sutikimo naudotis Svetaine.  Prieš naudodamiesi Svetaine prašome pasitarti su savo tėvais ar teisėtu globėju.

Jeigu teikiate mums jaunesnių kaip šešiolikos (16) metų asmenų Asmens duomenis, patvirtinate, jog turite tam teisę ir galite įrodyti tą teisę „Pfizer“ paprašius.

ATNAUJINIMAI

Kartais mes atnaujiname šį Privatumo pareiškimą. Bet kokie pakeitimai įsigalios mums paskelbus pataisytą Privatumo pareiškimą Svetainėje. Paskutinį kartą šis Privatumo pareiškimas buvo atnaujintas pirmiau nurodytą „Paskutinio atnaujinimo“ datą.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Už Jūsų Asmens duomenų rinkimą, naudojimą ir atskleidimą pagal šį Privatumo pareiškimą atsakinga bendrovė:

Pfizer Luxembourg SARL Lithuania Branch

 1. Goštauto str. 40A, Vilnius,

Lithuania

Jeigu turite klausimų apie šį Privatumo pareiškimą arba norite pasinaudoti savo asmens teisėmis, prašome parašyti šiuo adresu:

Pfizer Luxembourg SARL Lithuania Branch

 1. Goštauto str. 40A, Vilnius,

Lithuania

Taip pat galite kreiptis į atsakingą Jūsų šalies ar regiono duomenų apsaugos pareigūną.  Jo kontaktinę informaciją galite sužinoti apsilankę DPO.Pfizer.com.

SKUNDO PATEIKIMAS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI

Skundą galite pateikti duomenų apsaugos institucijai, turinčiai kompetenciją Jūsų šalyje, regione arba tariamo pažeidimo vietoje.  Tokių institucijų kontaktinė informacija pateikta čia

SLAPUKUS

Slapukai yra standartinė interneto svetainių priemonė, kuria galime Jūsų kompiuteryje įrašyti nedidelius duomenų rinkinius apie Jūsų lankymąsi mūsų Svetainėje.  Slapukai mums padeda sužinoti, kurios Svetainės sritys yra naudingos ir kurias reikia tobulinti.

Rasti informacijos apie mūsų naudojamus slapukus ir pakeisti slapukų ir panašių technologijų nuostatas galite kiekvieno mūsų Svetainės puslapio apatiniame dešiniajame kampe spustelėdami Sutikimo su slapukais įrankį. Be to, galite bet kada atsisakyti priimti slapukus iš Svetainės, aktyvindami atitinkamas nuostatas savo naršyklėje. Informaciją apie slapukų aktyvinimo ar pasyvinimo veiksmus galima rasti Jūsų interneto naršyklės tiekėjo svetainėje, naudojantis pagalbos funkcija. Informaciją apie dažniausiai naudojamas naršykles žr. adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Turėkite omenyje, kad, jeigu slapukai pasyvinti, Svetainės funkcionalumas Jums gali pablogėti ir ne visos Svetainės funkcijos gali veikti kaip numatyta.

Mes taip pat galime naudoti panašias į slapukus technologijas, kurių pavyzdžiai išvardyti toliau. 

Taškinės žymės. Taškinės žymės (dar vadinamos žiniatinklio indikatoriais ir skaidriaisiais GIF), be kitų dalykų, naudojamos vartotojų veiksmams Svetainėje sekti, mūsų rinkodaros kampanijų sėkmei vertinti ir statistikai apie naudojimąsi Svetaine ir atsako spartą kaupti.

„Adobe Flash“. „Flash Local Shared Objects“ (dar vadinami „Flash“ slapukais) („Flash LSO“) ir kitos technologijos, be kitų dalykų, naudojami informacijai apie Jūsų naudojimąsi Svetaine rinkti ir laikyti. Dėl su „Flash LSO“ susijusių parinkčių apsilankykite šiame tinklalapyje:  Prašome turėti omenyje, kad nustačius „Flash Player“ uždraudžiant arba apribojant „Flash“ LSO priėmimą galima sumažinti arba pabloginti kai kurių „Flash“ programų funkcionalumą.

„Google Analytics“. „Google Analytics“ yra „Google, Inc.“ („Google“) teikiama paslauga. „Google Analytics“ naudojame nuasmenintai statistikai rinkti, kad tobulintume Svetainę.

Sužinokite daugiau apie „Google Analytics“ ir privatumą. Galite specialiai pasyvinti „Google Analytics“, savo naršyklėje įdiegdami „Google“ teikiamą atsisakymo komponentą. Išsamesnė informacija pateikta šiose nuorodose:

Informacija apie naršyklę arba įrenginį. Daugelis naršyklių renka arba per Jūsų įrenginį automatiškai renkama tam tikra informacija, pvz., terpės prieigos valdymo (MAC) adresas, kompiuterio tipas („Windows“ ar „Mac“), ekrano raiška, operacinės sistemos pavadinimas ir versija, įrenginio gamintojas ir modelis, kalba, interneto naršyklės tipas bei versija ir Svetainės, kurioje lankotės pavadinimas ir versija. Šią informaciją naudojame, kad užtikrintume tinkamą Svetainės veikimą.

Slapukais ar panašiomis technologijomis renkamiems Asmens duomenims taikomi kiti šio Privatumo pareiškimo skyriai.

ATGAL Į VIRŠŲ